Säkerhet och miljö

Varvsområdet är bevakat med kameror, såväl bryggor som varvsområde och parkeringar omfattas
av konstant övervakning. Varvsområdet är bara tillgängligt för kunder som har passerkort till
området. Under varvets arbetstid hålles grinden normalt öppen.

Barn får ej lämnas utan uppsikt inom området och de får inte heller leka inom varvsområdet.

Miljö och återvinning

Inom varvsområdet finns en ny miljöstation för sortering och återvinning av sopor och material.

Vi har även en station för miljöfarligt material.

Systemet består av en miljöstation inredd med behållare och emballage anpassad för vårt farliga avfall.
Miljöstationen har en utökad lagringsyta för mellanlagring av större kvantiteter farligt avfall. På så vis blir
källsorteringen enklare samtidigt som vi kan skapa ordning och reda. Miljöstationen är försedd med låsbara
dörrar samt ett unikt pulversläckningssystem som utlöses automatiskt vid eventuell brand. För att ytterligare
öka säkerheten har stationen ett separat utrymme för aerosoler och annat brandfarligt avfall på ena
yttre kortsidan.

Exempel på farligt avfall

Spillolja
Oljefilter
Aerosoler/sprayburkar
Färgburkar och lösningsmedel
Emulsion
Batterier